Bitkub Chain logo

Bitkub ChainProof of Stake

0

จำนวนผู้เข้าร่วม

0

Total Stake

0KUB

Total Reward Distributed

ทำความรู้จักกับ

Bitkub Chain Proof of Stake (PoS)

Bitkub Chain Proof-of-Stakeคือระบบฉันทมติบนระบบ Bitkub Chain ที่เปิดสำหรับสาธารณชนในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Bitkub Chain ผ่านการดำเนินการ 'Staking' เหรียญ KUB เพื่อได้รับสิทธิในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) หรือเป็นผู้มอบสิทธิในการตรวจสอบธุรกรรมให้แก่ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Delegator) ด้วยการช่วย Staking เหรียญ KUB เพื่อให้ผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator) มีโอกาสได้รับการเลือกให้ตรวจสอบธุรกรรมบน Bitkub Chain มากขึ้น

ด้วยระบบดังกล่าวจะทำให้ Bitkub Chain มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ยกระดับความสามารถในการเติบโตของเครือข่าย มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Validator และ Delegator

ประโยชน์ และ
ข้อแตกต่าง

การเป็นส่วนหนึ่งของ Bitkub Chain ในฐานะของ Validator และ Delegator บนระบบฉันทมติ Proof of Stake ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์และข้อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Loading...
Loading...

ประเภทของ

Validator บน
Bitkub Chain

ระบบฉันทมติของ Bitkub Chain มีการกำหนดประเภทของผู้ตรวจสอบธุรกรรมให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับความแตกต่างและความพร้อมของผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ตรวจสอบธุรกรรม โดยผู้ที่เข้าร่วมอาจมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทรัพยากร ทุนทรัพย์ ที่แตกต่างกัน ก็ยังสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบธุรกรรมบน Bitkub Chain ได้ โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้

Loading...
Loading...
* เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา