repeat circlesellipse
TOKENOMICS
Bitkub Coin (KUB) คือเหรียญประจําเครือข่าย Bitkub Chain (เปรียบได้กับ Ether บนเครือข่าย Ethereum) นอกจากนี้ เหรียญ KUB ยังมีอรรถประโยชน์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้
 • Gas Fee: เปรียบเสมือนหน่วยของการวัดที่ใช้วัดปริมาณของงานที่ทําโดย Validator เช่นการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรม การสร้างบล็อก และดูแลความปลอดภัยของการทำธุรกรรมบนเครือข่าย Bitkub Chain. การที่จะมีส่วนร่วมกับ Bitkub Chain ได้นั้นผู้ใช้ต้องชําระค่า Gas fee หรือค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม ด้วยเหรียญ KUB ซึ่งจํานวนของเหรียญที่จะต้องจ่ายนั้นขึ้นอยู่ความซับซ้อนและขนาดของธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่าย Bitkub Chain โดย Gas จะถูกใช้ในขั้นตอนเหล่านี้
   1. เป็นค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมบนเครือข่าย เช่น การโอนทรัพย์สิน การจัดเก็บข้อมูล และอื่น ๆ
   2. เป็นค่าธรรมเนียมในการใช้งาน Smart contracts หรือ Decentralized application(dApps) บนเครือข่าย
 • Fee Credits: เนื่องด้วยเหรียญ KUB นั้นถูกเพิ่มให้สามารถซื้อขายได้บนกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitkub ทําให้เหรียญ KUB มีคุณสมบัติแตกต่างจากเหรียญประจําเครือข่ายอื่น ๆ โดยผู้ถือเหรียญ KUB สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญ KUB เป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (Fee credits) บน Bitkub โดยมีประกาศและอัปเดตขึ้นเป็นกิจวัตรบนเว็บไซต์ของ Bitkub
 • Lock & Drop: ผู้ถือเหรียญ KUB จะได้รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน Bitkub NEXT ที่เป็นกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลที่มีรูปแบบการใช้งานที่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จํากัด โดย จุดเด่นของระบบ Lock & Drop นั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือเหรียญ KUB สามารถฝากเหรียญ KUB ไว้ตามระยะเวลา ที่กําหนด เพื่อรับสินทรัพย์ดิจิทัลและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายจากพันธมิตรของ Bitkub
 • การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจากพันธมิตรของ Bitkub: พันธมิตรของ Bitkub และร้านค้าทั่วไปสามารถเลือกรับเหรียญ KUB เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการสุดพิเศษ อย่างไรก็ดี เหรียญ KUB นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ชําระเงิน แต่เหล่าพันธมิตรและร้านค้าทั่วไปสามารถเลือกที่จะรับเหรียญ KUB เพื่อใช้ได้ตามความเหมาะสม ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข่าวสารล่าสุดของเหล่าพันธมิตรผ่านทางเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการของบิทคับได้ที่ https://www.bitkubchain.com/ หรือผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ Social media ได้ที่ https://www.facebook.com/bitkubchainofficial/ หรือช่องทางอื่นๆของเหล่าพันธมิตรจากบิทคับ
Tokenomic Overview ภาพรวมเชิงเศรษฐศาสตร์
 • ชื่อเหรียญ: Bitkub Coin
 • ตัวย่อและชื่อหน่วยนับ: KUB • จํานวนเหรียญทั้งหมด = 110,000,000 KUB
 • จํานวนเหรียญหมุนเวียนในระบบในระยะแรกเริ่ม = 85,000,000 KUB
PERCENTAGE
KUB SUPPLY
RELEASE SCHEDULE
งบประมาณสําหรับระบบนิเวศ
13.64%
15,000,000
ปล่อยเหรียญตอนเปิดตัว Bitkub Chain V1.0
งบประมาณสําหรับพัฒนาเครือข่าย
13.64%
15,000,000
ทยอยปล่อยออกมาเป็นรายไตรมาส ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี (ปล่อยครั้งแรกในเดือนกันยายน 2021)
งบประมาณสํารองของบริษัทฯ
9.09%
10,000,000
ล็อกไว้เป็นเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้น จะทยอยปล่อยออกมาเป็นรายปีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี (ปล่อยครั้งแรกในเดือนกันยายน 2024)
งบประมาณสนับสนุนสภาพคล่อง
46%
50,605,103
สำเร็จแล้ว
งบประมาณสําหรับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ
8.54%
9,394,897
ปล่อยเหรียญตอนเปิดตัว Bitkub Chain V1.0
งบประมาณสําหรับกิจกรรม Airdrop
9.09%
10,000,000
สำเร็จแล้ว
TOTAL
110,000,000
repeat circlesellipse
 • งบประมาณสําหรับระบบนิเวศ - งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จํากัด เพื่อใช้ในกรณีดังตัวอย่างต่อไปนี้ เช่น มอบเป็นงบประมาณสําหรับพัฒนาโปรเจกต์บน Bitkub Chain งบประมาณสําหรับสนับสนุน Validators งบประมาณสําหรับสนับสนุนค่า Gas fee และงบประมาณสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ระบบนิเวศของ Bitkub Chain สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวโดยเหรียญ KUB จํานวน 300,000,000 เหรียญในเอกสาร Bitkub Chain Whitepaper V1.0 จะถูกดําเนินการเผาทิ้งให้เหลือเหรียญ KUB เป็นจํานวน 15,000,000 KUB หรือคิดเป็นจํานวนเหรียญ 285,000,000 KUB ที่ได้ทําการเผาทิ้งไปในเอกสารฉบับที่ 2 นี้
 • งบประมาณสําหรับพัฒนาเครือข่าย - งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จํากัดมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งาน และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้เครือข่าย Bitkub Chain ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนเพื่อเป้าหมายให้การสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง โดยเหรียญ KUB จํานวน 240,000,000 เหรียญในเอกสาร Bitkub Chain Whitepaper V1.0 จะถูกดําเนินการเผาทิ้งให้เหลือเหรียญ KUB เป็นจํานวน 15,000,000 KUB หรือคิดเป็นจํานวนเหรียญ 225,000,000 KUB ที่ได้ทําการเผาทิ้งไปในเอกสารฉบับที่ 2 นี้
 • งบประมาณสํารองของบริษัทฯ - งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณสํารองในการกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯเห็นสมควร โดยเหรียญ KUB จํานวน 300,000,000 เหรียญในเอกสาร Bitkub Chain Whitepaper V1.0 จะถูกดําเนินการเผาทิ้งให้เหลือเหรียญ KUB เป็นจํานวน 10,000,000 KUB หรือคิดเป็นจํานวนเหรียญ 290,000,000 KUB ที่ได้ทําการเผาทิ้งไปในเอกสารฉบับที่ 2 นี้
 • งบประมาณสนับสนุนสภาพคล่อง - งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชนเทคโนโลยี จํากัด เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของ Bitkub coin (KUB) ในการซื้อขายวันแรกบนกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitkub โดยเหรียญ KUB จํานวน 49,394,897 เหรียญที่ถูกล็อกไว้ในตอนแรกจะถูกทําลายทิ้ง ส่วนเหรียญ KUB จํานวนอีก 50,605,103 เหรียญที่ถูกซื้อไปแล้วนั้นยังคงเกิดการหมุนเวียนอยู่ในตลาดอยู่ตามเดิมต่อไป
 • งบประมาณสําหรับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ - งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จํากัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการสร้างความสัมพันธ์กับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจให้เข้ามาร่วมในเครือข่ายโดยเหรียญ KUB จํานวน 50,000,000 เหรียญในเอกสาร Bitkub Chain Whitepaper V1.0 จะถูกดําเนินการเผาทิ้งให้เหลือเหรียญ KUB เป็นจํานวน 9,394,897 KUB หรือคิดเป็นจํานวนเหรียญ 40,605,103 KUB ที่ได้ทําการเผาทิ้งไปในเอกสารฉบับที่ 2 นี้
 • งบประมาณสําหรับกิจกรรม Airdrop - งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณสําหรับแจกจ่าย Bitkub Coin (KUB) ให้กับลูกค้าของบิทคับที่มียอดซื้อขายสะสมขั้นตํ่าผ่านเกณฑ์และอยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯกําหนด โดยทําการแจกจ่ายในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัว Bitkub Coin (KUB)
attribute donut graph
กำหนดการปล่อยเหรียญ
attribute donut graph
Bitkub Chain logo

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Copyright © 2022 Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd All Rights Reserved